(Bez udawadniania winy ale za to trzeba udowodnić inne elementy aby uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy.)

 

Chociaż nie musimy udawadniać winy w sprawach wypadków przy pracy, jednak sprawa nie jest taka prosta i, aby wygrać, należy udowodnić pewne inne istotne kwestie wymagane przez prawo. Dlatego samo udowodnienie, że wypadek przy pracy wystąpił nie wystaczy aby dostać odszkodowanie i świadczenia. Prawo wymaga również aby wypadek „arise out of” i „in the course of the employment.” Co to wszystko znaczy?

Dzisiaj skupimy się na tym co oznacza, że wypadek przy pracy musi spełniać element „arise out of employment” aby uprawniał pracownika do świadczeń i odszkodowania. Zwrot ten można przetłumaczyć, że wypadek musi „powstać w wyniku” zatrudnienia. Ma to związek z ryzykiem związanym z zatrudnieniem. Tak też, sam fakt, że dana osoba „była w pracy” gdy urazu wystąpił jest niewystarczający.

Przy ustalaniu, czy szkoda powstaje w wyniku zatrudnienia, sądy skupiają się na stopniu ryzyka związanego z wykonywaniem pracy i powstaniem obrażeń u pracownika, w porównaniu do ryzyka, na jakie narażony jest ogół społeczeństwa. Dlatego aby szkoda powstała z “powodu zatrudnienia”, ryzyko obrażeń musi stanowić szczególne ryzyko dla rodzaju wykonywanej pracy lub ryzyko, na które pracownik jest narażony w większym stopniu niż ogół społeczeństwa. Ryzyko jest ryzykiem szczególnym w stosunku do rodzaju zatrudnienia, gdy jest związane z tym, co pracownik musi  wykonywać w celu wypełnienia swoich obowiązków. Aby trochę sprawy skomplikowć, prawo mówi też, że odszkodowanie się należy, jeśli pracownik jest narażony na takie samo ryzyko jak ogół społeczeństwa, ale w większym stopniu.

Niektóre typowe przykłady okoliczności często kwestionowanych przez pracodawców i ubezpieczalnie jako nie wynikające z zatrudnienia są zjawiska atmosferyczne, ataki serca i udarami mózgu.

Obrażenia wynikające z tornad, błyskawic i innych zjawisk atmosferycznych zazwyczaj nie podlegają kompensacji. Uzasadnieniem takich decyzji jest to, że społeczeństwo jako ogół jest w równym stopniu narażone na takie niebezpieczeństwo. Jednak nie zawsze tak jest i sprawę taką można wygrać jeżeli wykażemy, że nasze zatrudnienie powoduje większe ryzyko obrażeń niż to na, które narażony jest ogółu społeczeństwa. Jako jeden z wielu przykładów można podać, że pracownik został porażony piorunem dlatego, że używał metalowych narzędzi na otwartej przestrzeni co zwiekszyły ryzyko bycia porażonym piorunem.

Wystąpienie zawału serca czy wylewu krwi do mózgu wiąże się najczęściej ze stanem, który rozwijał się od dłuższego czasu i nie jest zwykle związane z zatrudnieniem. Jednakże powstaje pytanie czy wysiłek lub stres w pracy przyczyniły się lub przyspieszył taki zawał serca lub udar mózgu. Jeżeli jestśmy w stanie to udowodnic, to możemy starać się o odszkodowanie.

Jednym z istotnych wyjątków od wymogu, że przyczyną wypadku w pracy stanowi zatrudnienie, jest tzw. doktryna “komfortu osobistego.” Jeżeli obrażenia powstają, gdy pracownik wykonuje pewne czynności, które, choć nie są konieczne w celu zaspokojenia interesu pracodawcy, są jednak racjonalnie związane z osobistym komfortem pracownika w pracy, obrażenia takie podlegją rekompensacie. W takich sytuacjach sądy skupiają się na tym, czy pracodawca zachowywał kontrolę nad pracownikiem w momencie powstania obrażeń, czy pracownik narażał się na ryzyko poza rozsądnym wykonywaniem przez niego obowiązków i czy pracodawca wiedział o tym co pracownik robi i godził się na to.

Autorem powyższego opracowania jest adwokat Boleslaw Gubernat, który praktykuje prawo w Sądach w Chicago jak również w innych Sądach powiatów Cook, DuPage, Lake, Will i Kane. Nasza kancelaria prawnicza, Michalski i Gubernat, załatwia takie sprawy jak: wypdaki przy pracy, wyadki samochodowe, sprawy rodzinne, mandaty, jak również inne sprawach natury prawnej.  Artykuł ten został napisany w celach informacyjnych a nie w celu porady prawnej. W razie zaistnienia jakichkolwiek pytań prawnych, prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem telefonu 773-407-3625. Jesteśmy adwokatami służącymi Polonijnymi, którzy udzielają całkowicie bezplatnych porad prawnych przy ulicy Belmont w Elmwood Park i w centrum Des Plaines. Po więcej informacji prosimy o telefon pod numer 773-407-3625.